Stressijuhtimine

1. Õppekava nimetus: Stressijuhtimine

2. Õppekavarühm: Isikuareng/Personaalsed pädevused/Võtmeoskused

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

Koolituse eesmärk:

Stressijuhtimise koolituse eesmärgiks on mõista paremini stressi olemust ning õppida võimalikult varakult märkama stressi esimesi tundemärke. Õppida pingelistes situatsioonides end paremini juhtima kasutades erinevaid psühholoogilise enesekaitse meetodeid ja lõdvestustehnikaid. Mõelda paremini läbi iseenda tugevused ja ressursid, millele saab toetuda ning järjestada oma prioriteedid, et olla paremini motiveeritud pingetega toime tulema.

Õpiväljundid:

Koolituse läbimisel osaleja:

  • Mõistab, mis tekitab temas pingeid ja stressi ning kuidas sellega toime tulla;
  • Teadvustab negatiivsete tunnete ja mõtete tekkemehhanisme ning nende juhtimise võtteid, et tulla toime stressiolukordades;
  • On omandanud praktilised tehnikaid kuidas paremini juhtida tekkinud olukordi, oma seisundit ja hakkama saamist stressiga
  • On saanud juurde eneseusku ja enesekindlust

4. Õpingute alustamise tingimused

Sihtrühm: kõik huvilised

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. Koolituse maht:

Koolituse maht – 8 akadeemilist tundi

6. Õppe sisu:

I moodul:  Enese juhtimise ja stressi olemus

– Distress ja eustress

– Stress elus ja töös

– Isiksus ja stress. Võimekus stressi juhtida

– Vastutus oma elu ja tervise eest

– Konflikti juhtimine

II moodul: Tehnikad stressi juhtimiseks

–       Enesejuhtimine ja põhilised stressiga toimetuleku strateegiad

–        Käitumuslikud tehnikad

–       Vaimsed Tehnikad

–       Negatiivsetest mõtetest vabanemine

–       Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetodid:

Interaktiivsed grupitööd, eneseanalüüsi- ja  praktilised harjutused, erinevad tehnikad on integreeritud loovalt, hõlmates nii keha, käitumise, tunded ja mõtlemise.

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Õppetöös osalemine vähemalt 80% ulatuses ning õpiväljundite omandamine.

 

Koolitaja:

Svetlana Smirnova – 6.tasemene andragoog, koolitustreener,  neurograafika spetsialist, stressijuhtimise praktik,  muinasjututerapeutide liidu liige, positiivsete muutuste meister

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Saatke  e-kiri